Världens första decentraliserade reningsanläggning som är 100 procent fri från utsläpp och mikroplastföroreningar

En ny typ av andra generationens anläggning "SBR Cleantech 2", som är bra både för miljön och plånboken. Huvudingredienserna är vide och avloppsvatten.

Hur fungerar videanläggningen

Anläggningen består av videträd på toppen och under jorden finns en aktiv bioreaktor med halm inkapslat i fiberduk, som bereder avloppsvattnet till viderötterna. Det är en anläggning som tar hand om alla flytande och fasta ämnen från våra toaletter, duschar och badkar. Allt som allt är det en sluten reningsanläggning som skonar naturen från avfall och koldioxid.

1.

Avloppsvattnet rinner ner i en brunn med en pump, där det blandas till ett mos som pumpas ut och ner i bioreaktorn.

2.

Därefter sätter biologin igång, i form av bakterier och svampar, och gör anrättningen ätbar för viderötterna, som växer in i själva bioreaktorn.

3.

Därefter tar videträden upp näringsämnena och vattnet.

Beskrivning

Den här anläggningen heter "SBR Cleantech 2" och är så vitt vi vet världens första och tills nu enda decentraliserade reningsanläggning för avloppsvatten utan slamavskiljare, som är 100 procent fri från utsläpp och mikroplastföroreningar. Den renar avloppsvatten för under 1,18 kronor per kubikmeter i drift- och energikostnader. (Offentliga kommunala anläggningar i Danmark (Danva) kostar över 30 kr/m3). Konsumentpris ca 65 kr/m3.

Det har visat sig att slamavskiljaren (septictanken) i andra reningslösningar bidrar till mikroplastföroreningen av havsmiljön och det avloppsslam, som körs ut på fälten.

Myndigheterna i Danmark har i många år ställt krav på att ägare av decentraliserade avloppslösningar ska köpa och gräva ned en slamavskiljare om avloppsförhållandena förändras, även om de har en videlösning, trots att en CE-märkt septictank på över 2,3 m3 är skadlig för miljön.Krav som uppfylls:

1. 100% fri från utsläpp, inget slam, inga avloppsvattenavgifter. Dimensioner: bredd 4 meter och längd anpassad efter det förväntade tillflödet till anläggningen. Uppfyller alla reningsklasser.

2. Ingen slamavskiljare som ska tömmas på slam och mikroplast m.m. Inget utsläpp av koldioxid för tillverkning och nedgrävning av slamavskiljare.

3. Inget utsläpp av mikroplast, medicinrester, patogena bakterier eller hormonrester från anläggningen.

4. Energiförbrukningen för rening/omsättning/deponering av mikroplast för 170 m3 avloppsvatten är mindre än 34 kWh = 131 kr per år.

5. Skötsel < 3 timmar per år.

Läs mer

Bilder från en anläggning

Krav på fastigheten

Kravspecifikation på det företag som vill ha licens att etablera reningsanläggningen "SBR Cleantech 2"

1. Det verkställande företaget ska ha genomgått en kurs om hur man lyckas med etableringen.

2. Företaget är, i samband med att avtalet ingås och ett licensnummer utfärdas, skyldigt att följa det tillvägagångssätt och den arbetsbeskrivning som licensgivaren begär. En licensavgift ska betalas på 3 930 kr för en standardanläggning på 40X4 m = 160 m2, med en reningskapacitet på 170 m3 per år. Vid större anläggning betalas 24,56 kr ytterligare per m2.

3. Vid planläggningen av grävområdet ska anläggningen grävas ut vågrätt, helst utan fall åt något håll och rensas på vassa stenar, etc.

4. Det ska, när godkännande från kommunen finns, tas fram ritningar som visar om det finns rör eller kablar i marken, som kan störa det planerade grävarbetet.

5. Det ska, genom kontakt med det lokala museet, säkerställas att fornminnen inte kan förväntas påträffas inom grävområdet.

Læs mere